Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

心經《硬筆抄經本》

原始價格:NT$260。目前價格:NT$220。

玄奘/譯

貨號: SB008 分類:

◆環保材質製作印刷,抄經圓滿後可流通亦可回收,減少損害環境惡業。
◆車線裝訂,可完全平翻,便於硬筆書寫。
◆每套內含6小冊,每冊可抄寫18回,全套共計108回,備計數欄。
◆輕薄短小,方便攜帶、分贈、合抄、隨處抄寫。
◆不描紅,不映摹,避免依賴心生起,提升專注力與精進心。

★為什麼要抄經?

歷代諸多出家師父與在家居士,為弘揚佛法、祈福、拜懺、報恩、布施、薦亡而抄經。憨山老人、印光大師、弘一大師、聖嚴法師、星雲大師、宗薩仁波切等,皆提倡抄經。
在諸多經典中,如《金剛經》、《藥師經》、《地藏經》、《法華經》、《維摩詰經》、《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》等,都明示書寫佛經有極大的功德。
在《占察善惡業報經》中提及抄經具有:於究竟甚深第一實義中,不生怖畏,遠離誹謗;心能信解,得正知正見;能除滅諸罪障;能現證無量功德等。無著菩薩亦曾開示抄經五種功德:親近如來、攝取福德、亦是贊法亦是修行、受天人等供養、滅罪。弘一大師也曾開示《抄經之十大利益》。
抄經是一方便易行法門,不僅讚法、親近如來,且能攝取福德、消災滅罪;可以修身養性、體驗禪定、深入經藏、培養精進心;與人結緣、弘傳佛法等。若將抄經功德迴向給?生,亦是最好的布施。

★要怎麼抄經?

抄經前先洗淨雙手,端正身心,收攝身、口、意,默念三稱佛陀聖號及開經偈,即可開始靜心抄寫。當次進度抄寫完後默念三皈依文,並念誦迴向偈,將今日抄經功德迴向給十方眾生或冤親債主、特定對象、事物。待整冊或整套抄經完成,可再集結作一次迴向。
抄經過程中需至誠恭敬,完成一段落後再仔細校對,若有錯漏,可作記號在旁更正,不需塗改修補。

★抄完經要怎麼辦?

抄經圓滿後,可對著完成的抄經本頂禮三拜,念誦迴向偈或發願文後,再頂禮三拜,即可祈請十方諸佛菩薩作主火化迴向。亦可依一般紙類回收方式處理,或流通結緣。

作者